80,000
14,690,000
11,740,000
8,790,000
7,020,000
5,850,000
18,500,000
16,100,000
11,200,000
8,960,000
7,530,000
20,350,000
17,710,000
12,320,000
8,230,000
230,000
21,000
26,950
280,000

Công Cụ Dụng Cụ

Kìm Cân Bằng Ke Gạch

120,000

Công Cụ Dụng Cụ

Nêm Cài Ke Gạch

50,000

Công Cụ Dụng Cụ

Ke Gạch

30,000
240,000

Xi Măng

Xi Măng SCG

95,000